Presentation 

Larcia startade 1988 med inriktning miljö och landskap av Mats Sandberg och Kenneth Nordquist. Vi är 4 medarbetare med kontor i centrala Jönköping.

Larcia har bred erfarenhet av planerings- och gestaltningsarbeten inom mark och landskap.
Vi projekterar utemiljöer i bostadsområden, skolor, servicehem, daghem mm i Jönköpings-regionen men även på många andra platser i Sverige.

Vi utför landskapsanalyser där landskapets förutsättningar studeras och dess lämplighet för olika ändamål avgränsas. I detaljplaneskeden utför vi miljökonsekvensbeskrivningar. För om- eller nybyggnadsprojekt genomför vi även gestaltningsprogram, där en viljeinriktning för områdets gestaltning arbetas fram.

Till bl.a. kommunala förvaltningar och bostadsbolag utför vi digitala skötselritningar där vi kompletterar de kommunala grundkartorna med underlag för skötsel av ytor och utrustning.

Vi arbetar med den senaste tekniken vad gäller landskapsanalyser och projektering. Bland våra programvaror återfinns MapInfo, ArcView, AutoCAD och Vector Works. Vårt kontor har storformatskrivare, färgkopiator mm. Vid inmätningsarbeten arbetar vi med GPS, stödd av nätverks-RTK (noggrannhet 2-3cm).Kvalitets- och miljöarbete.pdf