Miljöutredningar 

Larcia har utfört ett flertal miljöinventeringar, förstudier, miljökonsekvens-beskrivningar, gestaltningsprogram, landskapsanalyser etc.

Vi deltar kontinuerligt i planerings- och projekteringsprocesser som ska säkra att miljöfrågorna uppmärksammas, från förstudier till bygghandlingar. Det kan handla om vägrelaterade projekt (från planerade större vägprojekt till GC-vägar) eller projekt i samband med detaljplanearbete inom kommunernas verksamhet.

Vi erbjuder kompletta tjänster, vid behov i samarbete med andra aktörer, och har ett fungerande kontaktnät med expertis inom bl.a. biologi, kulturgeografi, arkeologi, geologi, hydrologi och vattenskydd. Genom fortlöpande utbildning håller vi oss a-jour med lagstiftning och annat regelverk, som exempelvis miljöbalken.